backup

การเข้าประเทศประเทศพม่านั้นจำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตพม่า
ซึ่งการขอวีซ่าที่มีบริการนั้นมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ
1 วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
– มีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า  
– ใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 4 สัปดาห์ นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า
2 วีซ่าธุรกิจ (Business Visa Single)
– Single มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า 
– ใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 10 สัปดาห์ นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า
3 วีซ่าธุรกิจ (Business Visa Multiple)
– Multiple แบบมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า 
– ใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 10 สัปดาห์ นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า
วันและเวลาทำการของสถานทูต
วัน จันทร์ – ศุกร์
สมัครขอวีซ่า 9.00 – 12.00 น.
ขอรับวีซ่า 15.30 – 16.30 น
คุณสามารถใช้บริการขอวีซ่าผ่านจากชิลไปไหนได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับสถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า
ประเภท วีซ่าธุรกิจ
ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว
ค่าบริการ
อัตราค่าบริการโดยชิลไปไหน สะดวก ประหยัด ปลอดภัย
เอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่าพม่า
เอกสารที่จำเป็นควรเตรียมให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งของทุกครั้ง ได้แก่
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีอ่อน
พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า
แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วีซ่าท่องเที่ยว , วีซ่าธุรกิจ)
เอกสารประวัติการทำงาน Work History พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
* หากขอวีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงาน และใบ Certification จากบริษัทหรือหน่วยงานเป็นภาษาพม่าแนบมาด้วย
ขั้นตอนการขอวีซ่า
ขั้นตอนการขอ VISA เข้าประเทศพม่าโดยผ่านชิลไปไหน
วันหยุดขอสถานทูตพม่า ประจำปี 2557 (2014)
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
ชิลไปไหน
บ. มีเดีย ริช จำกัด
89 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์: 02-617-0030 (เวลาทำการ 9.30-10.00น.) โทรสาร: 02-617–0031
Email: info@chillpainai.com

ใส่ความเห็น