backup3

2011-08-07_465_jp2011-08-07_2962011-08-06_400

การเข้าประเทศประเทศพม่านั้นจำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตพม่า
ซึ่งการขอวีซ่าพม่าที่มีบริการนั้น มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ
1 วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
– มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า  เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้ง
– ใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 28 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า
2 วีซ่าธุรกิจ (Business Visa Single)
– Single มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้ง
– ใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า
3 วีซ่าธุรกิจ (Business Visa Multiple) 
– Multiple แบบมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า
– ใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า
วันและเวลาทำการของสถานทูตพม่า
วัน จันทร์ – ศุกร์
สมัครขอวีซ่าพม่า 9.00 – 12.00 น.
ขอรับวีซ่าพม่า 15.30 – 16.30 น

คุณสามารถใช้บริการขอวีซ่าพม่า จากชิลไปไหนได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าพม่า
อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับสถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า
ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว
ประเภท วีซ่าธุรกิจ
ค่าบริการ
อัตราค่าบริการโดยชิลไปไหน สะดวก ประหยัด ปลอดภัย
* ค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อขอแบบด่วน 1 วัน เพิ่มเงิน 200 บาท
เอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่าพม่า
เอกสารที่จำเป็นควรเตรียมให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งขอวีซ่าพม่าทุกครั้ง ได้แก่
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว เห็นใบหู ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก
พาสปอร์ตตัวจริง เหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า
แบบฟอร์มขอวีซ่าพม่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม วีซ่าท่องเที่ยว , วีซ่าธุรกิจ)
เอกสารประวัติการทำงาน Work History พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
* หากขอวีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงาน และใบ Certification จากบริษัทหรือหน่วยงานเป็นภาษาพม่าแนบมาด้วย
ขั้นตอนการขอวีซ่าพม่า
ขั้นตอนการขอ VISA เข้าประเทศพม่าโดยผ่านชิลไปไหน
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าพม่า : ขอวีซ่าพม่า(ท่องเที่ยว) แบบด่วน 1 วัน จำนวน 2 ท่าน
ค่าธรรมเนียม 1260 บาท X 2 ท่าน = 2520 บาท
ค่าบริการ 1100 บาท (2 ท่านท่านละ 550 บาท) ขอแบบเร่งด่วน 1 วันเพิ่มค่าบริการ 200 บาท รวมเป็น 2520 + 1100 + 200 = 3,820 บาท
*ถ้าต้องการให้ไปรับไปส่งที่สถานี BTS เพิ่มไปกลับเที่ยวละ 100 เป็น 200 บาท รวมเป็น 3,820 + 200 = 4,020 บาท

 

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 081-850-4045

วันหยุดขอสถานทูตพม่า ประจำปี 2557 (2014)
เดือนมกราคม       1,4
เดือนกุมภาพันธ์     12,14
เดือนมีนาคม         27
เดือนเมษายน        14,15,16,17
เดือนพฤษภาคม     1,5,9,13
เดือนมิถุนายน        –
เดือนกรกฎาคม      11
เดือนสิงหาคม       12
เดือนกันยายน        –
เดือนตุลาคม       8,23
เดือนพฤศจิกายน    6
เดือนธันวาคม     5,10,25,31
ชิลไปไหน
บ. มีเดีย ริช จำกัด
89 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์: 02-617-0030 (เวลาทำการ 9.30-10.00น.) โทรสาร: 02-617–0031
Email: info@chillpainai.com

ใส่ความเห็น